โปรบัตรเครดิต 2567 Things To Know Before You Buy

บริการท่องเที่ยว ช้อปสินค้าออนไลน์

รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การซื้อหน่วยลงทุน การชำระค่าธรรมเนียมทุกประเภท

สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (กรณีข้าราชการบำนาญ)

ไม่จำกัดการแลกคะแนนสะสมต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

สัมผัสธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพักผ่อนสบายๆเหมาะกับครอบครัวกิจกรรมกลางแจ้งช้อปปิ้งอาหารกูร์เมต์โรงแรมขับรถกิจกรรมทางน้ำโปรโมชั่นเคล็ดลับการบินเที่ยวแบบใส่ใจธรรมชาติเคล็ดลับการเดินทางปฏิทินวันหยุด

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่เที่ยวกรุงเทพ

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่ง หากมีการใช้โปรโมชั่นโค้ดซ้ำซ้อนเพื่อสำรองที่นั่งหลายๆ ครั้ง และ/หรือ มีการใช้งานในลักษณะฉ้อฉล

ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสูงสุดและคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เมื่อเจอบัตรที่ตรงใจแล้ว เพื่อน ๆ โปรบัตรเครดิต 2567 เตรียมเอกสารให้พร้อมและสมัครได้เลยครับ ช่องทางการสมัครมีหลายช่องทางให้เลือกตามความสะดวกครับ 

บริการผู้ช่วยส่วนตัว บริการด้านต่าง ๆ ทั้งจองตัวเครื่องบิน  ร้านอาหาร จัดส่งของขวัญและดอกไม้ ดูแลบ้าน รวมถึงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *